Φράουλα Rg

Καταγωγή

Ελλάδα

Συνώνυμα
Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών και μεγάλη παραγωγή
  • Κλάδεμα βραχύ, 2 με 3 οφθαλμούς
  • Ευαίσθητη στο βοτρύτη
Τεχνολογικά Στοιχεία
  • Πολύ μεγάλα σταφύλια με μέτριες ρώγες
  • Χυμώδης σάρκα και λεπτός φλοιός