Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Καλλιέργεια φυτωρίου

Καλλιέργεια φυτωρίου

Η καλλιέργεια των φυτωρίων απαιτεί μεγάλη εμπειρία και τεράστιο εύρος γεωπονικών γνώσεων. Η VNB χάρη στην εμπειρία των 34 χρόνων, την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της και τη γεωργία ακριβείας είναι σε θέση να αξιολογεί τις ετήσιες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες έτσι ώστε να πετυχαίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την ανάπτυξη των κλημάτων. Χρησιμοποιώντας τεχνολόγια αιχμής και αναλύσεις από τα άριστα καταρτισμένα εργαστήρια καταφέρνει να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην παραγωγή των έριζων εμβολιασμένων κλημάτων. Με αποτέλεσμα τα κλήματα που παράγωνται από τη VNB έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα, καλή φυσιολογική κατάσταση και είναι ταυτόχρονα εύρωστα και ισορροπημένα.