Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Προετοιμασία υποκειμένων και εμβολίων

Προετοιμασία υποκειμένων και εμβολίων

Τόσο τα υποκείμενα όσο καιτα εμβόλια αρχίζουν να συλλέγονται από την VNB όταν η ξυλοποίηση του φυτικού υλικού έχει ολοκληρωθεί πλήρως, συνήθως αρχές κάθε χρόνου για τα κλιματολογικά δεδομένα της Ελλάδας. Τα υποκείμενα αφού πρώτα τυφλωνούν οι οφθαλμοί τους, τεμαχίζονται στο επιθυμητό μήκος (42 cm.) και συσκευάζονται σε δέματα των 500 τεμαχίων. Τα εμβόλια αφού τεμαχιστούν σε τεμάχια μικρά του ενός οφθαλμού συσκευάζονται σε ειδικούς σάκους των 5.000 τεμαχίων.