Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Μοσχεύματα υποκειμένων και εμβόλια από Ισπανία και Γαλλία

Μοσχεύματα υποκειμένων και εμβόλια από Ισπανία και Γαλλία

Το 50% περίπου κάθε χρόνο των αναγκών των Φυτωρίων Αμπέλου Μπακασιέτα και της VNB προέρχονται από 2 μόνιμους συνεργάτες-προμηθευτές τα τελευταία 15 χρόνια. Οι 2 προμηθευτές είναι από Ισπανία η εταιρεία Plant Vid και από Γαλλία το group εταιρειών Les Pépinières Comtat – Richter Internationale. Από τους εν λόγω προμηθευτές τα φυτώρια της VNB προμηθεύονται τόσο τα μοσχεύματα υποκειμένων αλλά και κάποια εμβόλια τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν είτε ως ποικιλίες είτε ως κλώνοι κάποιων ποικιλίων στις μητρικές φυτείες της VNB.