Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Athiri

Athiri

 

Καταγωγή

Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, μέτρια γονιμότητα.


Οινολογικά στοιχεία

Ελαφρώς αρωματικά κρασιά.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο.

Γενετική
Πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα.