Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Makripodia

Makripodia

 

Καταγωγή

Ζάκυνθος (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Γόνιμη ποικιλία, μέτρια ευρωστία, πρώιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Υψηλό αλκοόλ, καλό στερεό υπόλειμμα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Το φυτικό υλικό μολυσμένο σε μεγάλο ποσοστό.

Γενετική
Τουλάχιστον ένας κλώνος.