Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Vertzami

Vertzami

 

Καταγωγή

Λευκάδα (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια και μέτριες ρώγες. Μέτρια οξύτητα, υψηλή συγκέντρωση τανινών. Κρασιά με μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μέτρια μολυσμένο.

Γενετική
Μεγάλη παραλλακτικότητα.

(Κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)