Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Vidiano

Vidiano

 

Καταγωγή

Κρήτη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Πολύ μεγάλη ευρωστία, συνίσταται μακρύ κλάδεμα.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια οξύτητα, υψηλή συγκέντρωση στερεού υπολείμματος.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε μικρό ποσοστό.

Γενετική
Μικρή παραλλακτικότητα.

(2 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)